Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis

gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: BloemCool

 1. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

en een overeenkomst op afstand aangaat met BloemCool

 1. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben

gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

 1. Dag: kalenderdag.
 2. Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument

of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op

een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen

informatie mogelijk maakt.

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar

herroepingsrecht.

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien

van de overeenkomst op afstand.

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door BloemCool

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken

voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemers

 

Naam aanbieder (wederverkoper): BloemCool

KvK-nummer: 70368899

BTW-id NL858297243B01

Hierna te noemen BloemCool

 

Naam producent en leverancier: Meinders catering B.V.

KvK-nummer: 34207925

Hierna te noemen Meinders

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op

elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,

zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke

wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de

consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het

vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op

zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de

algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op

verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen

worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als BloemCool gebruik maakt van

afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten,

diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod

binden BloemCool niet.

 

Artikel 5 – Bestelling en minimumafname

 

 1. De minimum afname per levering bedraagt 20 euro, inclusief BTW en exclusief

verzendkosten.

 

Artikel 6 – De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment

van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

BloemCool onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BloemCool is bevestigd, kan

de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BloemCool passende technische

en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en

zorgt hij voor een veilige web omgeving. In geval van elektronische betaling zal BloemCool

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. BloemCool is bevoegd zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte te stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren

die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien

BloemCool op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan

te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering

bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de consument is het noodzakelijk dat

BloemCool persoonlijke gegevens van de consument opslaat en gebruikt. BloemCool zal

deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

 1. Ten behoeve van bestellingen in de toekomst biedt BloemCool de mogelijkheid aan de

consument om een met wachtwoord beveiligd account aan te maken. Dit is geen verplichting.

 

Artikel 7 – Uitsluiting van herroepingsrecht

 

De door BloemCool aangeboden producten waarop onderhavig algemene voorwaarden van

toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het

herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door BloemCool.

 

Artikel 8 – De prijs

 

De door BloemCool in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van het

betreffende product zoals vermeld op de geldende prijslijst op de website. Er wordt een apart bedrag

per levering in rekening gebracht voor transportkosten, zoals vermeld op de website. Boven een op de

website aangegeven bedrag vervallen de bezorgkosten. BloemCool is bevoegd de prijs volgens de

geldende prijslijst op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTWtarief.

 

Artikel 9 – Productie, transport en levering

 

 1. Meinders voldoet aan alle wettelijke eisen omtrent de hygiënecode en voedselveiligheid. Meinders is HACCP gecertificeerd.
 2. De levering van de bestelde producten geschiedt door Meinders, op een vooraf aan de

consument aangekondigde vaste dag van levering binnen de beschikbare postcodes. De dag van levering wordt door BloemCool aan de consument medegedeeld.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BloemCool kenbaar heeft

gemaakt.

 1. Het transport van de producten geschiedt met eigen voertuigen van Meinders of door

Meinders ingeschakelde derden volgens een vast rittenschema. Het rittenschema en

mogelijke veranderingen op het rittenschema worden door Meinders bepaald. Onvoorziene

omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door

eigen schuld ontstaan of gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge

verlengen.

 1. Indien de leveringstermijn met meer dan 5 dagen wordt overschreden en de producten nog

niet bij de consument zijn afgeleverd kunnen BloemCool en de consument de

overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden beschouwen.

 1. Bij levering van de producten heeft de consument te zorgen voor ontvangst van de producten

voor koelopslag. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd na lossing.

Vermiste hoeveelheden of beschadigingen moet op de kopie van de afleveringsbon

aangegeven worden en door de chauffeur ondertekend zijn. Indien op de kopie hierover geen

opmerkingen staan vermeld, worden de producten vermoed in goede staat te zijn geleverd in

de hoeveelheid als aangegeven op de kopie afleveringsbon.

 

Artikel 10 – Betaling

 

Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt

dat betaling uitsluitend mogelijk is via de webshop.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 

Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder

geval binnen uiterlijk 24 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven aan BloemCool te worden

gemeld op straffe van verval en een eventueel vorderingsrecht. Voor niet direct aantoonbare klachten

geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen 24 uur na het constateren van

gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Producten met

door BloemCool erkende klachten en gebreken worden door BloemCool vervangen. In geen

geval zal BloemCool ter zake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van

schade van welke aard dan ook.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

 1. Door BloemCool en Meinders wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de consument opzet of grove nalatigheid door Meinders of diens verantwoordelijke medewerker

kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

 1. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico

van de consument reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van

aflevering. Indien Meinders producten ter aflevering aan de consument aanbiedt, maar de

consument die zaken om niet aan BloemCool of Meinders toe te rekenen redenen niet

afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het

moment van aanbieding eveneens voor risico van de consument.

 

Artikel 13 – Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook

verband houdende met/voortvloeiende uit tussen ondernemer en de consument aangegane

overeenkomsten worden uitsluitend gebracht voor de daartoe bevoegde rechter in Nederland.